Köer - fördjupning i inställningar
 • 19 Sep 2022
 • 7 minuter att läsa
 • Mörk
  Ljus
 • Pdf

Köer - fördjupning i inställningar

 • Mörk
  Ljus
 • Pdf

Köer kan styras på många olika sätt. Nedan kommer en förklaring av alla de olika val som kan göras.

Övergripande

Könummer:

Använd detta nummer för att ringa in till kön eller föra över inringare till detta nummer för att placera dem i kön.

Agenter kommer slå detta könummer plus * för att logga in i kön, detta könummer plus ** för att logga ut ur kön och detta könummer plus *** för att besvara det första ringande samtalet i denna kö. Exempelvis om könumret är 123:

 • 123* = log in
 • 123** = log out
 • 123*** = pickup.

Failoverdestination

Destination när kön är full (max inringare, gå med i tom) eller efter timeout (max väntetid).

Köval

Strategi

Se även Köer - ringstrategier (ring alla, längst ledig...)

 • ringall: ring alla tillgängliga agenter till en svarar (standard)
 • leastrecent: ring den agent som var minst nyligen uppringd av denna kö
 • fewestcalls: ring den agent med minsta antal slutförda samtal från denna kö
 • random: ring slumpmässig agent
 • rrmemory: round robin med minne, kom ihåg var vi lämnade senast
 • rrordered: samma som rrmemory förutom att medlemsordningen från config-filen bevaras
 • linear: ring agenter i den specificerade ordningen, dynamiska agenter rings på i den ordning de loggade in
 • wrandom: slumpmässig som använder medlemsbestraffningen som en viktfaktor.

Max inringare:

Maximalt antal inringare som väntar i kön.

Max väntetid:

Maximalt antal sekunder en inringare kan vänta i en kö innan den blir utsparkad (0 för obegränsad).

Musik vid väntan:

Musik (MoH) spelad för inringaren medan de väntar på en tillgänglig agent. MoH spelar enbart musik tills en agent svarar. Agentringning spelar MoH tills en agents telefon får samtalet och ringer. Om de inte svarar så kommer MoH tillbaka. Ringning får inringarna att höra en rington istället för MoH. Musiken väljs i 'Music on hold'-menyn.

Vikt:

Ger köer ett viktval för att säkerställa att samtal som väntar i en högre prioriterad kö kommer att ge sina samtal först om en agent är medlem i flera köer.

Gå med i tom:

Bestämmer om nya inringare tillåts till kön, om inte kommer failoverdestinationen att användas. Dessa val inkluderar:

 • Ja, Tillåter alltid inringaren att gå med i kön.
 • Strikt, Samma som Ja men mer strikt. Enkelt sagt, om ingen agent kan besvara telefonen tillåt dem inte. Om agenter är inuse eller ringer någon annan, tillåts inringaren ändå.
 • Ultrastrikt, Samma som Strikt plus att en kömedlem måste kunna svara i telefon 'nu' för att låta dem komma in. Enkelt sagt, vilken 'tillgänglig' agent som helst som kan svara men som för närvarande är i telefon eller ringer på någon annan inringare kommer anses vara otillgänglig.
 • Nej, Inringare kommer inte tillåtas om alla agenter är pausade, visar ett otillåtet tillstånd för sin enhet eller har bestraffningsvärden mindre än QUEUE_MAX_PENALTY (för närvarande inte satt i FreeVÄXEL dialplan).
 • Lös, Samma som Nej förutom att inga inringare tillåts om det finns pausade agenter som skulle kunna bli tillgängliga.

Lämna när tom:

Bestämmer om inringare ska bli uteslutna för tidigt från kön i situationer där det verkar som att ingen är tillgänglig för att ta samtalet. Valen inkluderar:

 • Ja, Inringare lämnar om alla agenter är pausade, visar ett otillåtet tillstånd för sin enhet eller har bestraffningsvärde mindre än QUEUE_MAX_PENALTY
 • Strikt, Samma som ja men mer strikt. Enkelt sagt, om ingen agent kan svara i telefon gör att de lämnar kön. Om agenter är inuse eller ringer någon annan kommer inringaren fortfarande vara kvar.
 • Ultrastrikt, Samma som strikt plus att en kömedlem måste kunna besvara telefonen nu för att låta dem vara kvar. Enkelt sagt, vilken tillgänglig agent som helst som kan svara men som för närvarande är i telefon eller ringer på någon annan inringares bekostnad kommer antas vara otillgänglig.
 • Lös, Samma som Ja förutom att inringare kommer vara kvar i kön om det finns pausade agenter som kan bli tillgängliga.
 • Nej, Låt aldrig en inringare lämna kön förrän Max Wait Time har gått ut.

Skippa upptagna agenter:

 • När satt till 'ja' kommer agenter som är på en otillgänglig telefon skippas som om linjen går tillbaka till används. Detta betyder att Call Waiting eller multilinjetelefoner inte kommer att presenteras för samtalet och i de olika hunt style ring strategies kommer nästa agent att försökas.
 • När satt till 'ja med ring in use' blir uppträdandet att begränsa en agent som tillhör en eller flera köer till ett kösamtal. Om de är otillgängliga med andra samtal, som utgående samtal som de började, kommer kön att anse dem tillgängliga och ringa dem då enhetens tillstånd inte övervakas med detta alternativ.

Autofyll:

Om denna är ikryssad och multipla agenter är tillgängliga kommer växeln skicka ett samtal till varje väntande agent (beroende på ringstrategi). Annars kommer den hålla alla samtal medan den försöker hitta en agent för det översta samtalet och låter de andra samtalen vänta.

Ring in use:

Ring medlemmar när de redan är InUse (förhindrar multipla samtal till en agent).

Bekräfta samtal vid nya externa samtal:

Tvingar användaren att trycka på 1 efter samtal besvaras, innan samtalet ansluter. Stoppa röstmeddelande på mobiltelefoner från att besvara samtalet.

Servicenivå:

Används i statistik för att bedöma servicenivån av kön (samtal besvarade inom servicenivåtidstidsramen).

Agentval

Agenttimeout:

Antal sekunder en agents telefon kan ringa innan vi anser att det är en timeout. Obegränsad eller annat timeoutvärde kan fortfarande begränsas av systemringtiden eller individuella anknytningsstandarder.

Agentåterförsök:

Antal sekunder vi väntar innan vi försöker ringa agenten igen.

Agentwrapuptime:

Efter ett framgångsrikt samtal, hur många sekunder att vänta innan vi ger en potentiellt ledig agent ett annat samtal (0 = ingen fördröjning).

Agentanslutningsfördröjning:

Om du önskar ha en fördröjning före medlemmen ansluter till inringaren (eller före medlemmen hör ett meddelande), sätt detta till antal sekunder att fördröja.

Timeoutomstart:

Om timeoutrestart är satt till ja kommer timeouten för en agent att svara att blir resettad om BUSY eller CONGESTION tas emot. Detta kan vara användningsbart om agenter kan avbryta ett samtal med reject eller liknande.

Besvarat någon annanstans:

Aktivering av detta val markeras alla samtal som 'besvarat någon annanstans' när de blir avbrutna. Effekten blir att missade kösamtal *inte* blir visade i telefonen (om telefonen stöder det).

Autopausa agent:

Autopausa en agent I denna kö (eller alla köer de är medlemmar i) om de inte besvarar ett samtal.

Agent autopausfördröjning:

Denna inställning kommer fördröja autopausning av en agent med 'auto pause delay' sekunder från när den senast besvarade ett samtal. Till exempel om denna är satt till 120 sekunder och ett nytt samtal presenteras för agenten 90 sekunder efter att de senast tog ett samtal kommer de inte bli autopausade om de inte besvarar samtalet. Om de blir presenterade med ett samtal 120 sekunder eller senare efter senast besvarat samtal kommer de bli autopausade. Om de inte har besvarat några samtal har inte detta någon effekt.

Agent autopaus upptagen:

Om satt till ja kommer agentenheter som rapporterar busy vid ett samtalsförsök att få samtalet ansett som missat och autopausas på en gång eller efter autopausningsfördröjningen om konfigurerad.

Agent autopaus ej tillgängligt

Om satt till ja kommer agentenheter som rapporterar congestion vid ett samtalsförsök att få samtalet ansett som missat och autopausas på en gång eller efter autopausningsfördröjningen om den är konfigurerad.

Opausa autopausade agenter:

Opausa automatiska alla autopausade agenter när alla agenter är pausade. Detta kommer bara opausa autopausade agenter.

Opausa agenter vid nytt samtal:

När ett samtal anländer opausas alla pausade agenter.

Tillåt ej externa:

Enbart användare kan logga in i kön.

Callerid efterfix för externa samtal:

När ett externt nummer rings (inklusive MEX), lägg till detta i slutet av calleridnumret. Max 5 siffror.

Meddelanden

Frekvens:

Hur ofta vi meddelar köpositionen och beräknad hold time.

Meddela hold time:

Ska vi inkludera beräknad hold time i positionsmeddelanden? Antingen ja, nej eller enbart en gång. Hold time kommer meddelas som beräknad tid.

Meddela position:

Tillåtna värden är 'ja', 'nej', 'begränsning' eller 'mer'. 

 • Om satt till 'nej' så kommer inringarens position aldrig att sägas. 
 • Om 'ja' kommer inringarens position i kön att sägas till inringaren. 
 • Om satt till 'mer' och om antal inringare är mer än numret specificerat av announce-position-limit-valet så kommer inringaren höra att det är så många mer än så som väntar (exempelvis om en inringare nummer 6 är i en kö med announce-position-limit satt till 5 så kommer inringaren att höra att det är fler än 5 inringare som väntar). 
 • Om satt till 'begränsning' så kommer bara inringare inom begränsningen specificerat av announce-position-limit att få sina positioner meddelade.

Meddela positionsbegränsning:

Om du har specificerat 'begränsning' eller 'mer' för meddelandepositionvalet så används det följande värdet till att bestämma vilket meddelande som skall spelas för väntande inringare. Om du har satt meddelandepositionvalet till något annat så kommer detta inte har någon betydelse för köfunktionaliteten.

Meddela första användaren:

Om aktiverad, spela meddelanden till den första väntande användaren i kön. Detta kan betyda att meddelanden spelas när en agent försöker ansluta till den väntande användaren vilket kan fördröja tiden innan agenten och användaren kan kommunicera.

Skippa ökad position (β):

Meddela enbart om positionen är likadan eller har minskat.

Periodiska meddelanden

Frekvens:

Hur ofta meddelanden spelas upp för inringaren.

Slumpmässigt:

Spela meddelanden i slumpmässig ordning.

Relativt:

Definierar huruvida timern startar vid slutet av playback (ja) eller i början (nej).

Meddelande:

Meddelande att spela för inringaren.

Utbrytningsmeny

Siffra:

Siffra man kan slå i kön för att skickas ut från kön

Destination:

Vart man ska skickas när man slår siffran

Avancerad meny

Ändra inringarens prioriteringstid (β):

Efter hur många sekunder ska vi öka inringarens prioritering, detta händer tills samtalet besvaras eller max uppnås. 0 avaktiverar denna feature. Ökning kommer inte ändra positionen i kön, bara prioriteringen.

Ändra inringarens prioriteringssteg (β):

Öka prioriteringen med denna mängd (normalt 1) varje gång.

Ändra inringarens maxprioritet (β):

Öka prioritering upp till denna nivå.

 


Var den här artikeln till hjälp?

What's Next
Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.